wrpo_20

Szukaj

Idź do treści

Dla pacjentów

Dla kogo jest projekt, kto może się zgłosić?

Do Projektu mogą się zgłosić osoby spełniające poniższe kryteria ujęte w Regulaminie:

 • są mieszkańcem województwa Wielkopolskiego;
 • będące w wieku 18- 64 lata;
 • złożą pisemne oświadczenie, że w chwili przystąpienia do programu nie są objęte żadnym innym programem terapeutyczno-rehabilitacyjnym w związku z przebytym udarem mózgu finansowanym z NFZ (np. fizjoterapia ambulatoryjna bądź domowa itp.);
 • nie biorą udziału w analogicznym projekcie u innego beneficjenta, finansowanym ze środków publicznych;
 • posiadają zaburzenia funkcji mózgu określone na ostatnim wypisie ze szpitala w skali Rankina 1- 4 (załącznik 4);
 • od udaru nie minęło więcej niż 12 miesięcy;
 • w pierwszej kolejności będą przyjmowani pacjenci, którzy odbyli wczesną rehabilitację neurologiczną w ramach NFZ lub ich czas oczekiwania jest dłuższy niż 6 tygodni;
 • posiadają skierowanie na podjęcie rehabilitacji medycznej wydane przez lekarza neurologa lub lekarza rehabilitacji medycznej; 


Medyczne kryteria wyłączenia:

 • wymaga stałego intensywnego nadzoru medycznego;
 • aktywne choroby współistniejące istotnie wpływające na proces rehabilitacji (np. złamania w czasie leczenia, odleżyny itp.);
 • niewydolność krążenia, nerek, wątroby, stan po zawale mięśnia sercowego z frakcją wyrzutową mniejszą niż 30%;
 • choroba naczyń (aktywny stan zakrzepowo-zatorowy);
 • tętniak serca, aorty, malformacja naczyń mózgowych;
 • aktywne procesy zapalne;
 • niewyrównane zaburzenia endokrynologiczne;
 • choroba nowotworowa (leczenie paliatywne lub wymagające pilnego leczenia);
 • ciężkie nadciśnienie tętnicze lub płucne;
 • niewyrównana cukrzyca;
 • czas jaki upłynął od udaru wynosi więcej niż 12 miesięcy.


Kiedy można się zgłaszać?
Rekrutacja trwać będzie w okresie ealizacji Projektu od 01-10-2020r. do 31-05-2023 r., w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 22 stycznia 89-300 Wyrzysk. Prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc, o kolejności rozpatrywania zgłoszeń decyduje kolejność wpływu i kompletność dokumentacji, po wyczerpaniu limitu miejsc zostanie stworzona lista rezerwowa.
Planowana liczba uczestników projektu: 450 osób (240 kobiet i 210 mężczyzn)

W jaki sposób można się zgłosić i gdzie?
Zgłoszenie osobiste w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk poprzez:

 • podanie podstawowych danych osobowych uczestnika Programu (płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie);
 • złożenie kompletu podpisanych dokumentów określonych w Regulaminie i ich pozytywna weryfikacja.


Zakres pomocy, na jakiego rodzaju działania i wsparcie może liczyć uczestnik projektu?

 • Udział w Projekcie rozpoczyna się od wizyty lekarskiej, realizowanej przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej. po zapoznaniu się ze stanem pacjenta i posiadaną przez pacjenta indywidualną dokumentacją medyczną (w tym kserokopii skierowania na podjęcie rehabilitacji medycznej wydane przez lekarza neurologa lub lekarza rehabilitacji medycznej). Zakłada się, iż około 20% pacjentów nie spełni kryteriów kwalifikacji i nie zostanie objęte programem. Powyższy procent osób skorzysta jedynie z wizyty kwalifikacyjnej. Lekarz ustala i informuje o pierwszym wolnym terminie przyjęcia pacjenta do programu. 
 • Kolejnym etapem Projektu jest porada fizjoterapeutyczna, podczas której fizjoterapeuta przeprowadzi wywiad z Pacjentem, dokonana oceny stanu zdrowia, jakości życia i aktywności fizycznej oraz pomiar masy ciała wraz z obliczeniem wskaźnika BMI.
 • Pacjent zdobędzie również wiedzę w zakresie profilaktyki wtórnej zdiagnozowanej u siebie jednostki chorobowej oraz otrzyma zalecenia dotyczące dalszego postępowania. Fizjoterapeuta we współpracy z Pacjentem zrealizuje IPR obejmujący dobrane przez lekarza rehabilitacji medycznej zabiegi.
 • Cały cykl rehabilitacyjny trwa maksymalnie 21 dni i obejmuje między innymi takie działania terapeutyczne jak: neurofizjoterapia - terapia zajęciowa indywidualna i grupowa, terapia neurologopedyczna indywidualna, terapia neuropsychologiczna indywidualna i grupowa.
 • Terapia indywidualna będzie obejmowała jednocześnie cztery główne kierunki postępowania: przywrócenie i poprawa funkcji kończyny górnej, przywrócenie i poprawa funkcji kończyn dolnej, poprawa postawy i lokomocji, przywrócenie i poprawa funkcji poznawczych.
 • Terapia zajęciowa ma na celu maksymalny rozwój umiejętności umożliwiających wykonanie czynności samoobsługowych, prowadzenie samodzielnego życia, a nawet podjęcia zatrudnienia.
 • W trakcie turnusu uczestnicy będą mieli zapewnione całodobowe wyżywienie.

 
Każdy pacjent przez kolejne 3 tygodnie będzie monitorowany poprzez kontakt terapeuty z pacjentem np. telefoniczny, online itp. minimum 2 razy w tygodniu.


UWAGA!

 • Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie musi wypełnić wszystkie wymagane dokumenty.
 • Odmowa uczestnictwa w jakimkolwiek elemencie wsparcia w ramach projektu będzie równoznaczna z brakiem możliwości przyjęcia pacjenta do programu.
 • W przypadku gdy osoba w trakcie trwania projektu zrezygnuje z któregokolwiek elementu programu bez podania przyczyny lub pisemnego usprawiedliwienia przyczyn rezygnacji pacjent będzie zobowiązany do pokrycia pełnej kwoty przeznaczonej na wsparcie dla uczestnika projektu.

Powrót do treści | Wróć do menu głównego