wrpo_20

Szukaj

Idź do treści

Opis projektu


Projekt polega na realizacji przez Powiatowy Szpital w Wyrzysku Sp. z o.o. programu rehabilitacji zdrowotnej ułatwiającego powrót na rynek pracy w okresie od VI 2020 r. do V 2023, którym objęci będą pacjenci z całego województwa wielkopolskiego,ale głównie z północnej Wielkopolski (powiaty pilski, złotowski, chodzieski, czarnkowsko- trzcianecki, wągrowiecki, obornicki).

Celem głównym projektu jest zwiększenie w okresie od VI 2020 r. do V 2023 dostępu do rehabilitacji 250 osób (w tym 100 kobiet) w wieku 18 do 64 lat, które przebyły udar mózgu w ostatnich 12 miesiącach, występują u nich problemy ze sprawnością kończyny górnej i dolnej, mają problemy lokomocyjne oraz trudności w wykonywaniu czynności dnia codziennego, poprzez:

 • organizację 32 turnusów rehabilitacyjno-neurologicznych poprawiających sprawność funkcjonowania i poznawczą u minimum 50% z nich (125 osób w tym 50 kobiet),
 • zapewnienie opieki nad osobą zależną (32 osoby w tym 22 kobiety) będącymi osobami zależnymi od pacjenta (kryt. prem. 4), którym zostanie zapewniona opieka opiekuna/asystenta (1 os. kobieta)) oraz działania edukacyjne, którymi objęte będą osoby z ich najbliższego otoczenia 200 (140 kobiet) sprawujących opiekę nad pacjentem . Wszystkie wyżej wskazane osoby zgodnie z KC zamieszkują na terenie gmin Wielkopolski. 250 osób po udarach będzie spełniało kryteria zawarte w zał. 8.1 RK Rodz.4.2

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 • zakup niezbędnego wyposażenia medycznego (14 urządzeń),
 • kwalifikacje do projektu (300 osób, z czego 80% otrzyma kwalifikację),
 • działania terapeutyczne i rehabilitacyjne (32 turnusy dla 250 osób),
 • działania informacyjno-promocyjne na temat programu zdrowotnego skierowane do ogółu społeczeństwa (6 powiatów, zasięg około 450 000 mieszkańców Wielkopolski),
 • działania profilaktyczno - edukacyjne dla 200 opiekunów,
 • zapewnienie wsparcia w postaci opieki nad 32 osobami zależnymi,
 • monitoring i ewaluację.

Usługi będą świadcz. w oparciu o wysokie standardy przez specjalistyczną kadrę, w tym w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendy. 
 
Zakładane efekty, główne korzyści: 

 • liczba osób (po udarze) ogółem, u których w badaniu końcowym stwierdzono poprawę stanu zdrowia, mierzoną skalą SF - około 125 osób,
 • liczba osób (po udarze) uczestniczących w interwencji rehabilitacyjnej, u których nastąpił wzrost liczby czynności wykonywanych w ciągu dnia, mierzona skalą Barthel - około 125 osób,
 • liczba osób (po udarze), u których nastąpiła poprawa funkcji w kończynie górnej, kończynie dolnej oraz poprawa lokomocji, oceniana kwestionariuszem np. Fugl-Meyer AS, ARAT, protokół z badania chodu lub inne - 125 osób,
 • liczba osób z otoczenia pacjenta, u których nastąpił wzrost wiedzy dotyczącej profilaktyki chorób układu krążenia oraz sposobów rehabilitacji i aktywizującej pacjenta po udarze mózgu ok. 75% - 150 osób. 


W ramach Projektu zaplanowano również działania profilaktyczno-edukacyjne. Odbywać się będą w sali konferencyjnej znajdującej się na terenie szpitala. Kierowane będą do osób z najbliższego otoczenia pacjenta rodziny, opiekunów, dla których będą odbywały się zajęcia praktyczne i teoretyczne mające na celu naukę w jaki sposób opiekować się i jednocześnie stymulować osobę po udarze mózgu.

Ramowy program zajęć edukacyjnych dla członków rodziny/opiekunów :

 • zasady opieki 24-godzinnej nad pacjentem po udarze mózgu (zajęcia teoretyczne i praktyczne, opiekunowie uczą się układania pacjenta w łóżku, pionizacji, asekuracji podczas chodzeni a, wykonywania czynności pielęgnacyjnych itp.),
 • Stymulowanie pacjenta w jego najbliższym otoczeniu,
 • Główne problemy pacjenta i jego najbliższych, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • Profilaktyka wtórna: dieta, aktywność fizyczna –znaczenie i oddziaływanie.


Dla każdego członka rodziny lub opiekuna zajęcia będą odbywać się w grupach 8 osobowych 2 razy w ciągu 3 tygodni, czas trwania jednych zajęć to 90 minut Akcent zostanie położony na praktyczną część zajęć np. pokazy rehabilitacji. Dlatego nie przewiduje się druku specjalnych materiałów szkoleniowych. Zajęcia będą prowadzone z osobą mającą doświadczenie kliniczne w postępowaniu z pacjentami po przebytym udarze mózgu ale i z osobami stanowiącymi pomoc psychologiczną dla opiekunów i rodzin (lekarz, fizjoterapeuta, psycholog).

Wszystkie świadczenia oferowane w projekcie są bezpłatne !


Powrót do treści | Wróć do menu głównego